دوره های تیزهوشان و آمادگی آزمون های ورودی و ترم مدارس برتر

تیم آموزشی

تیم آموزشی

مدرس4

مدرس4

عنوان تدریس
توضیحات بیشتر

 مهدی شایان ( مهدی مظلوم شایان)

مهدی  شایان ( مهدی مظلوم شایان )

مهدی شایان ( مهدی مظلوم شایان )

عنوان تدریس
توضیحات بیشتر

 دارای مدرک کارشناسی ارشد ازدانشگاه تهران و  28 سال سابقه تدریس در مدارس علامه حلی(تیزهوشان)،علامه طباطبایی، راه رشد، دکتر هشترودی، المهدی، سیدالشهدا و

  طراح آزمون های پیشرفته و تیزهوشان کشوری گاج، مرآت، مبتکران، خیلی سبز و آزمون های ورودی مدارس برتر 

نویسنده بیش از 30 عنوان کتاب تیزهوشان وپیشرفته علوم  پایه های سوم تا نهم در انتشارات های خیلی سبز، مبتکران، مرآت، آیندگان و ازهران 

 

مدرس3

مدرس3

عنوان تدریس
توضیحات بیشتر

مهدی شایان( مهدی مظلوم شایان)